Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per anàlisi, contingut personalitzat i publicitat . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús.
Cerrar Més informació
Logotipo Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya Portal de la transparència Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Tornar a l'inici del Portal de la transparència Tornar
inici

 Introducció

Informació organitzativa

Marc Jurídic

Informació Económica i Pressupostària

Web Corporativa

        
Estatuts

ESTATUTS

"AGRUPACIÓ DE SERVEIS D'AIGUA DE CATALUNYA"

 

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, ÀMBIT PROFESSIONAL I TERRITORIAL, DURACIÓ I DOMICILI

 

Article 1er.- Amb la denominació d'AGRUPACIÓ DE SERVEIS D'AIGUA DE CATALUNYA (per anagrama, ASAC) es constitueix una Associació professional que agrupa les persones físiques i jurídiques que voluntàriament s'hi adhereixin per a la defensa dels seus interessos respectius dintre de l'àmbit d'actuació econòmica definida en els presents Estatuts i que siguin admeses seguint les formalitats reglamentàries.

Article 2on.- L'Associació agrupa les persones físiques i jurídiques l'àmbit d'actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics. Així mateix, podran ser socis aquelles persones físiques i jurídiques, l'activitat professional de les quals estigui directament relacionada amb l'objecte social, i d'acord amb el que preveu l'article 8è d'aquests Estatuts.

Article 3er.- L'àmbit territorial d'actuació de l'Associació comprèn el territori de Catalunya i concretament les actuals províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Article 4rt.- L'Associació es constitueix per temps indefinit i es dissoldrà per les causes que es determinen en els presents Estatuts i en les disposicions legals en vigor.

Article 5è.- El domicili social s'estableix a Terrassa, carrer de la Societat, nº 26.

La Junta de Govern podrà acordar el trasllat del domicili a qualsevol ciutat, dintre el territori descrit en l'article 3er. i constituir en el seu si les delegacions que cregui oportunes pel seu millor funcionament.

La Junta de Govern o, en el cas que estigués constituïda, la Comissió Executiva, podrà acordar el trasllat dintre de la mateixa població del domicili social, així com de les seus de les delegacions.

 

TÍTOL II

OBJECTE I FINS

Article 6è.- Constitueix l'objecte de l'Associació la defensa col.lectiva dels legítims interessos dels seus associats i en especial:

 

1.- Coordinar i orientar les activitats de tots els seus membres relacionats amb els serveis i Empreses d'Abastament d'Aigua i Sanejament.

2.- Estimular tota mena d'estudis i investigacions relacionades amb l'Abastament d'Aigua i el Sanejament, així com divulgar els resultats i experiències obtinguts.

3.- Col.laborar amb els poders públics en matèria de legislació, reglamentació i actuació tècnica i econòmica per al perfeccionament de l'Abastament d'Aigua i el Sanejament.

4.- Organitzar directament o en col.laboració amb altres entitats: conferències, reunions, congressos o exposicions així com cursos de formació o especialització sobre les matèries que comprenen l'enginyeria sanitària i l'explotació dels Serveis d'Abastament d'aigua i Sanejament.

5.- Participar en les activitats de qualsevol Associació o Organització els fins de les quals siguin similars.

6.- L'establiment de serveis tècnics de consulta i de documentació i la realització d'estudis especials o activitats d'investigació, relacionats amb els temes que constitueixen l'activitat professional i econòmica dels seus membres.

7.- Cooperar amb altres grups socials organitzats de caràcter no sindical.

8.- Informar l'opinió pública sobre l'activitat del sector econòmic representat a l'Associació.

 

Article 7è.- Com a conseqüència del que s'ha exposat a l'article precedent, són fins de l'Associació:

1.- Participar en la formulació de les directrius econòmiques que tinguin especial referència a l'àmbit sectorial en què actua l'Associació, així com en les formulacions de la política general que afectin la fiscalitat i les relacions sòcio-laborals.

2.- Representar davant l'Administració Pública les empreses associades en tots els problemes que l'afectin col.lectivament.

3.- Intervenir en l'elaboració de la normativa legal o decisions administratives que tinguin relació amb la defensa del Medi Ambient, mitjançant una col.laboració i negociació eficaç amb tots els Òrgans de l'Administració.

4.- Participar en representació col.lectiva del Sector a totes aquelles Comissions, Grups de Treball, Juntes Consultives i, en general, a tots aquells organismes nacionals o internacionals relacionats amb el Sector del medi Ambient, els Estatuts o normes reguladores dels quals determinin la presència mixta del funcionari públic i de representants del Sector privat.

5.- Anàlisi conjunta dels problemes comuns al Sector, adoptant les solucions més convenients i promovent aquelles iniciatives que, salvant sempre la lliure competència entre els seus associats, millorin els processos productius.

6.- Facilitar la informació de caràcter general i sectorial que pugui interessar les entitats associades.

7.- Federar-se i/o confederar-se per al millor aconseguiment dels fins que persegueix com a associació professional de primer grau, sobretot en l'àmbit sòcio-laboral. A tal efecte, podrà representar les empreses associades, inclús en la negociació de convenis col.lectius sectorials, si fos necessari; així com facilitar-los-hi tot tipus d'estudis i notes informatives relacionades amb l'àmbit sòcio-laboral, tant sobre temes salarial com no salarials.

8.- Qualsevol altre fi que l'Assemblea General pugui fixar, quedant, en tot cas, exclosa qualsevol activitat realitzada amb ànim lucratiu.

 

TÍTOL III

DELS ASSOCIATS

Article 8è.- Els membres de l'Associació s'agruparan en les següents categories:

          - Membres de Número: Són les persones físiques i jurídiques que gestionen l'abastament d'aigua potable i/o el sanejament de les aigües residuals de poblacions, qualsevulla que sigui la forma jurídica, directa o indirecta, de gestió dels dits serveis.

         - Membres Col.laboradors: Que podran ser les persones físiques i jurídiques, l'activitat professional de les quals estigui relacionada amb l'objecte social de l'Associació.

           - Membres d'Honor: Seran els ex-presidents de l'Associació i aquelles persones que, pels seus mèrits envers els fins de l'Associació, siguin objecte de la dita distinció per l'Assemblea General, a proposta de la Junta de Govern.

La sol.licitud d'adhesió haurà de ser admesa per la Junta de Govern.

 

Article 9è.- Són drets dels Associats:

a) Concórrer amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. Excepte pels Membres d'Honor, que poden concórrer amb veu però sense vot.

b) Ser elegit per als diferents càrrecs de l'Associació, d'acord amb el que preveu l'article 22.

c) Conèixer en tot moment la situació econòmica de l'Associació.

d)  Utilitzar tots els serveis de l'Associació.

Article 10è.- Són deures dels Associats:

a)  Acceptar i complir els presents Estatuts, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de Govern de l'Associació.

b) Acceptar i acomplir els càrrecs pels que siguin elegits, llevat de legítima excusa.

c) Satisfer les quotes ordinàries vigents en cada moment, així com les extraordinàries que pugin ser aprovades per l'Assemblea General.

 

Article 11è.- La condició de soci es perdrà:

a)  Per lliure decisió de l'interessat, comunicada de forma fefaent a la Junta de Govern.

b)Per falta de pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries transcorreguts sis mesos des del requeriment de pagament que li hagués fet la Junta de Govern o, en cas d'estar constituïda, la Comissió Executiva.

c)  Per decisió de la Junta de Govern ratificada per l'Assemblea General.

La separació voluntària d'un membre de l'Associació implica la pèrdua de tots els drets, inclosos els econòmics que en el moment de la separació o posteriorment haguessin pogut correspondre-li.

Abans de tenir efectivitat la separació d'un associat la Junta de Govern o, en cas d'estar constituïda, la Comissió Executiva, haurà d'exigir que es garanteixi l'efectivitat dels compromisos, sobretot econòmics, que l'Associació hagués pogut adquirir en interès directe i personal de l'associat.

 

Article 12è.- Les altes i baixes dels associats s'inscriuran a un Llibre-registre, degudament diligenciat, la custòdia del qual queda confiada al Secretari General.

 

 

TÍTOL IV

DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

 

Article 13è.- Els òrgans de Representació, Govern i Administració de l'Associació són els següents:

            a) L'Assemblea General

            b) La Junta de Govern

            c) La Comissió Executiva

            d) El President

            e) El Secretari General

 

Article 14è.- L'Assemblea General quedarà integrada pels representants dels Membres de Número, i dels Membres Col.laboradors. El President podrà ser acompanyat de tècnics i assessors en cadascun dels temes que integrin l'ordre del dia. Aquells podran intervenir a petició del President però no tindran dret a vot.

A l'Assemblea General li correspon amb caràcter exclusiu:

            a) Fixar les línies generals de política d'actuació de l'Associació.

         b) Aprovar els Pressupostos i fixar els criteris de distribució del seu import, determinant les quotes ordinàries i extraordinàries que han de pagar els associats.

            c)  Elegir la Junta de Govern.

            d)  Aprovar la gestió i comptes sotmesos per la Junta de Govern.

         e) Delegar facultats extraordinàries en el President, en la Junta de Govern o excepcionalment en personal que pertanyi o no a l'Associació.

            f) Ratificar els acords adoptats per la Junta de Govern sobre la pèrdua de la condició d'associat.

            g) Modificar els Estatuts.

            h) Acordar la dissolució i liquidació de l'Associació.

 

Article 15è.- L'Assemblea es reunirà obligatòriament un cop a l'any amb caràcter ordinari. La reunió es celebrarà dintre del primer semestre de cada any, i haurà de deliberar, en tot cas, sobre els punts b) i d) de l'article anterior. L'ordre del dia el fixarà la Junta de Govern, la qual hi haurà d'incloure tots els temes o propostes que hagin demanat s'hi incloguin, si més no, la desena part dels associats. L'Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter extraordinari tantes vegades com es convoqui a petició d'una tercera part, almenys, dels membres de la Junta de Govern o a petició d'una desena part dels associats.

 

Article 16è.- La convocatòria de la reunió per l'Assemblea General haurà de fer-se amb quinze dies d'anticipació a la data de la celebració i mitjançant comunicació escrita, enviada a cadascun dels socis, firmada pel President, o per delegació d'aquest, a un Vice-president o al Secretari General, detallant l'Ordre del Dia, lloc, data i hora de la reunió.

 

Article 17è.- Per a la validesa de la constitució de l'Assemblea General s'exigirà, en primera convocatòria, la presència dels dos terços dels associats, podent constituir-se en segona convocatòria amb qualsevol nombre d'assistents.

Entre la primera i la segona convocatòria haurà de passar, almenys, una hora.

Cada associat podrà delegar la seva representació en un altre membre de l'Associació. La representació haurà de ser atorgada per escrit i d'acord amb les condicions establertes a l'article 19è.

 

Article 18è.- L'Assemblea General prendrà les seves decisions per votació dels seus membres presents o representats.

Els acords es prendran per simple majoria, llevat de la modificació d'Estatuts, i els casos previstos en els articles 31 i 36 d'aquests Estatuts, que es farà per majoria qualificada de dos terços.

 

Article 19è.- El número de vots que corresponen a cada associat als efectes de qualsevol tipus de presa d'acords és el següent:

                                                   Número de vots:

-           Membres de Número:

            En funció del nombre de treballadors

            declarats a efectes de càlcul de les

            quotes ordinàries:

            - Més de 100 .......................  6

            - De 6 a 100 ........................  4

            - Fins a 5 ..............................  2

 

-           Membres Col.laboradors ..................................... 1

 

Cada assistent a l'Assemblea podrà ostentar fins un màxim de tres representacions i podrà exercitar el número de vots que li corresponguin a ell i als seus representats de la mateixa classe de Membre a la que pertanyi.

 

Article 20è.- De tots els acords adoptats per l'Assemblea General es redactarà una Acta que serà transcrita a un llibre foliat i prèviament diligenciat i legalitzat amb les signatures del President i el Secretari General. La redacció de l'Acta podrà ser aprovada bé durant la sessió de l'Assemblea, interrompuda per a redactar l'Acta, o en la següent. En aquest cas la Secretaria General trametrà l'Acta a tots els membres associats abans de la propera Assemblea General que hagi d'aprovar-la.

 

Article 21è.- A la Junta de Govern li corresponen totes les facultats de Govern i administració de l'Associació que no siguin competència exclusiva de l'Assemblea General, responent de totes les seves decisions davant d'aquella.

En conseqüència, la Junta de Govern és l'òrgan ordinari a través del qual l'Associació exercita en dret totes les seves facultats que li són inherents com a persona jurídica en els àmbits civil, mercantil, administratiu, laboral i processal, en judici i fora seu, podent facultar i apoderar a quantes persones físiques consideri necessari per exercir millor els esmentats drets.

 

Article 22è.- La Junta de Govern estarà formada per un mínim de deu i un màxim de vint representants de Membres de Número.

Els seus membres seran elegits per l'Assemblea General i podran ser lliurement destituïts per aquesta en qualsevol moment, corresponent també a l'Assemblea General fixar el nombre exacte de components de la Junta de Govern dintre del màxim i mínim establerts.

Als efectes de l'elecció de la Junta de Govern, haurà de ser-hi representat un Membre de Número per cadascun dels sectors que corresponen a gran, mitjana i petita empresa o servei, i amb una representació suficient de l'àmbit territorial de Catalunya. La definició exacta dels límits quantitatius per a delimitar les categories d'empresa o servei serà fixada per la mateixa Assemblea.

Quan un Membre de Número de l'Associació tingui interès a formar part de la Junta de Govern, haurà de dirigir-se mitjançant escrit fonamentat a la mateixa, la qual estudiarà i informarà la proposta. La proposta amb l'informe de la Junta de Govern serà sotmesa a l'Assemblea General per a la seva aprovació.

La duració del càrrec serà de quatre anys, podent ser reelegits. La renovació de la Junta de Govern es farà cada dos anys per meitats, respectant les representacions abans esmentades. Excepcionalment, al complir el primer any de la constitució de la Junta de Govern es decidirà per sorteig la meitat de membres que s'han de renovar.

Els càrrecs de la Junta de Govern no són remunerats.

 

Article 23è.- La Junta de Govern elegirà d'entre els seus membres i en votació secreta, lliure i directa, un President, un o dos Vice-presidents i un Tresorer. Un dels Vice-presidents substituirà el President en cas d'absència o vacant.

El Tresorer tindrà a càrrec seu la responsabilitat de la gestió econòmica de l'Associació.

 

Article 24è.- Les reunions de la Junta de Govern seran convocades pel President o per qui estigui en el seu lloc, havent de notificar-se als seus membres almenys amb quaranta-vuit hores d'antelació, incloent a la citació l'Ordre del dia.

La Junta de Govern es reunirà, quan el seu President la convoqui i, en tot cas, abans de celebrar-se l'Assemblea General Ordinària.

La Junta de Govern es reunirà també extraordinàriament si ho demanessin la meitat dels seus membres.

 

Article 25è.- Per a la validesa de l'adopció dels acords de la Junta de Govern serà necessària la presència, almenys, de la meitat dels seus membres, havent-se d'adoptar aquests per simple majoria. En cas d'empat decidirà el vot del President.

Per a les votacions de la Junta de Govern, cada Membre ostentarà un vot.

Com a constància dels acords, el Secretari General redactarà l'Acta corresponent.

 

Article 26è.- La Junta de Govern podrà acordar la constitució de la Comissió Executiva, que estarà formada pel President, Vice-presidents i Tresorer. Tindrà les facultats i poders que li delegui la Junta de Govern.

Es reunirà amb la freqüència que es deriva de la seva naturalesa d'òrgan de govern immediat de l'Associació.

 

Article 27è.- El President serà elegit per la Junta de Govern, en votació secreta, per un període de quatre anys. Serà reelegible.

Les seves funcions són:

            a) Representar públicament a l'Associació.

            b) Executar ell mateix o vigilar que s'executin els acords adoptats pels òrgans de Govern.

            c) Convocar i presidir les reunions de l'Assemblea General, de la Junta de Govern, i, en el seu cas, de la Comissió Executiva.

            d) Decidir amb vot de qualitat, en cas d'empat, les votacions de la Junta de Govern i, en el seu cas, de la Comissió Executiva.

            e) Visar amb el seu Vist i Plau les Actes i Certificacions fetes pel Secretari General.

 

Article 28è.- Hi haurà una Secretaria General que tindrà al seu càrrec vetllar pel bon funcionament de l'Associació, especialment en els seus aspectes administratiu i de coordinació o consulta entre els seus membres.

Hi figurarà com a cap un Secretari General, nomenat per la Junta de Govern, que haurà de ser Lletrat. El nomenament pel càrrec de Secretari General haurà de ser ratificat per l'Assemblea General i les seves funcions seran les següents,

a) Assistir com a membre nat amb veu però sense vot a totes les reunions dels òrgans de Govern, redactant les seves Actes.

 b) Custodiar tots els llibres oficials de l'Associació, certificant sobre el que en ells hi hagi, si ho demana part legitimada.

 c) Sota la dependència del President, executar tots els acords adoptats pels òrgans de Govern.

d)  Acomplir la Direcció de l'Organització Administrativa de l'Associació i desenvolupar les competències específiques de la Direcció de Personal.

e)  Totes les que puguin delegar-li els òrgans de Govern.

 

TÍTOL V

DE L'ORGANITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

 

Article 29è.- Per aconseguir millor els seus fins, l'Associació podrà constituir en el seu si Seccions amb caràcter temporal o definitiu, que agrupin els membres de característiques més semblants dintre de l'àmbit professional definit a l'article segon i que és propi de l'Associació.

Cada Secció establirà el seu propi reglament de règim interior que en cap cas podrà oposar-se al que s'estableix en aquests Estatuts i al Reglament General de l'Associació.

La Secretaria d'aquestes Seccions correspondrà al Secretari General de l'Associació, el qual podrà designar la persona que el substitueixi.

 

Article 30è.- Amb la mateixa finalitat indicada a l'article anterior, la Junta de Govern podrà establir la constitució de ponències, bé entre membres de característiques semblants que no considerin convenient constituir-se en Secció, bé per a l'estudi i resolució de temes específics: Econòmics, Tècnics, Laborals, etc.

 

Article 31è.- La Junta de Govern podrà redactar un Reglament de Règim interior de l'Associació que desenvolupi el que s'estableix en aquests Estatuts. El Reglament i les seves modificacions hauran de ser aprovats per l'Assemblea General per majoria qualificada dels dos terços.

 

 

TÍTOL VI

DEL PATRIMONI DE L'ASSOCIACIÓ

 

Article 32è.- Constitueixen el patrimoni de l'Associació:

            a)  Les quotes ordinàries i extraordinàries dels socis. Les quotes dels Membres de Número s'establiran tenint en compte el número de treballadors de cada empresa o servei. Per als Membres Col.laboradors es fixarà una quota, com a mínim igual a la mitjana de les dels Membres de Número i que voluntàriament podrà ser augmentada en cada cas.

           b) Els fruits, rendes i productes derivats dels béns la titularitat dels quals correspongui a l'Associació, així com tots aquells que s'hagin produït com a conseqüència de tota activitat legítima de l'Associació.

           c)  Les donacions o legats que pugui rebre.

           d)  Qualsevol altre que sense estar previst als apartats anteriors estigui permès per les Lleis.

 

Article 33è.- Les quotes ordinàries seran aprovades per l'Assemblea General i a proposta de la Junta de Govern i previ informe del Tresorer i, si s'escau, del Secretari General.

La Junta de Govern fixarà les normes per tal que cada associat conegui l'estat econòmic de l'Entitat.

 

Article 34è.- L'Assemblea General podrà fixar quotes extraordinàries destinades a fins específics. L'acord fixarà també els criteris proporcionals de repartiment entre els associats i les modalitats i terminis d'ingrés. Seran preceptius l'informe previ del Tresorer i, si s'escau, del Secretari General.

 

Article 35è.- El patrimoni de l'Associació quedarà afecte exclusivament al compliment i desenvolupament de l'objecte i fins que se li atribueixen en aquests Estatuts i al resultat de les operacions realitzades en el seu nom per la persona legítimament autoritzada per fer-ho.

La responsabilitat de l'Associació, a tots els efectes i especialment en les seves relacions amb tercers, queda expressament limitada a l'import de l'haver patrimonial.

Els beneficis provinents de la gestió de l'Associació li seran adscrits sense que puguin passar a domini dels associats, llevat en cas de dissolució.

 

 

TÍTOL VII

 DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 36è.- S'acordarà la dissolució de l'Associació en qualsevol dels casos següents:

            a) Per acord de l'Assemblea General expressament convocada per aquest motiu i mitjançant acord dels dos terços dels vots corresponents al total dels membres de l'Associació.

            b) En compliment de disposicions legals.

Acordada la dissolució de l'Assemblea General, aquesta adoptarà les previsions que cregui oportunes tant per a la realització dels drets i interessos de l'Associació, com per a la finalització, extinció i liquidació de qualsevol operació o obligació pendent.

Si existís un romanent net, un cop liquidat el seu patrimoni i complides les obligacions, es repartirà entre els associats en proporció a les quantitats que haguessin aportat a l'Associació des de la seva incorporació.

Les funcions de simple liquidació correspondran a la Junta de Govern, llevat que l'Assemblea General hagués adoptat un altre acord.

 

 

 

            El President                                                    La Secretària

                          Vist i Plau                                         

Última actualització: 09-03-2016

Politica de cookies      Política de privacitat