Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per anàlisi, contingut personalitzat i publicitat . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús.
Cerrar Més informació
Logotipo Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya Portal de la transparència Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Tornar a l'inici del Portal de la transparència Tornar
inici

 Introducció

Informació organitzativa

Marc Jurídic

Informació Económica i Pressupostària

Web Corporativa

        
Normativa aplicable

Normativa aplicable

El dret d'associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:
A nivell estatal:
• Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.
• Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del dret d'associació sindical (BOE de 4 d'abril).
• Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical (BOE 8 d'agost) articles 1,2,4,8 i 9.
• Reial decret 873/1977, de 22 d'abril, sobre dipòsit d'Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d'abril) constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977.
• Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.
• Reial decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral (BOE d'11 d'abril).
• Conveni número 87 de la OIT, relatiu a la llibertat sindical i a la protecció del dret de sindicació (BOE d'11 de maig de 1977).
• Conveni número 98 de la *OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).
• Codi Penal (articles 510 al 521).
• Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).
• Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) [2]
• Reial decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d'associacions.
• Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
• Llei 20/2007, d'11 de juliol que regula l'Estatut del Treballador Autònom.
• Reial decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l'estatut del Treballador Autònom i crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.
[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d'abril de 2.006 (sentencia núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1ª, apartat 2º, quan fa referència a l'art.7.1.i) i a l'art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”.

Real Decreto Ligislativo 1/2013.

A nivell autonòmic:
• Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat en DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de Maig de 2008. Vigència des de 02 d'Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des de 20 de Gener de 2015

 

Última actualització: 30-08-2016

Politica de cookies      Política de privacitat