Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para análisis, contenido personalizado y publicidad. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Cerrar Más información
Logotipo Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme Portal de la transparencia Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Volver al inicio del Portal de la tansparencia Volver
inicio

 Introducción

Información organizativa

Marco Jurídico

Información Económica y Presupuestaria

Web Corporativa

        
Estatutos

DEP. TREBALL.
SERVEITERRITORIAL TREBALL -SECCIÓ D' ELECCIONS I ESTATUTS
SR/SRA
Na ARIADNA MANENT i GONZÁLEZ, major d'edat, amb DNI nº 38.846.717-Q i domicili professional al Carrer Balmes nº 37-39 de 08301 Mataró, com a Secretaria General de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), amb NIF G-58822289, i domicilí social al Carrer Balmes nº 37-39 de la ciutat de Mataró (08301), davant vos compareix i com millor sigui en Dret,
EXPOSA:
Primer.-Que en la seva qualitat de Secretaria General de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), especialment facultada per aquest tramit, segons es pot veure en la documentació que s'acompanya , procedeix , d'acord amb el que estableixen la LLei 19/1977, d'1 d'abril, el Reial Decret 873/1977, de 22 d'abrH i demés disposicions legals complementaries aplicables, a traslladar a aquest Departament de Treball -per el seu legal registre, diposit i publicació-el text deis nous Estatuts Socials de la dita organització empresarial.
Segon.-Que, als efectes interessats, acompanyo al present escrit :
al
Certificaciá de l'Acta del Consell Directiu de I'entitat celebrat el passat dia 3 de
juny de 2üü9, a la que hi consta la modificaciá estatutaria en qüestiá.
b)
Copia Certificada del nous Estatuts Socials per triplicat exemplar.
Per aixo, la sotasignat, en la representaciá que merita de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEML respectuosament
DEMANA:
Que havent per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació a ell acompanyada i ja expressada, I'admeti, li doni el curs corresponent i determini i acordi el seu legal enregistrament, diposit i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes legals pertinents .
El que respectuosament demando a Matará per a Barcelona el dia 7 de setembre de dos mil
Signat: Ariadna Manent i González.
SERVEIS TERRITQRIALS. DEPARTAMENT TREBALL. BARCELONA.
Na ARIADNA MANENT i GONZÁLEZ, majar d'edat, amb DNI nº 38.846.717-0, i domiciJj professional al Carrer Balmes nº 37-39 de 08301 Mataró, com a Secretaria General de la Federació d'Assaciacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), amb NIF G-58822289, í domicili social al Carrer Balmes nº 37-39 de la ciutat de Mataró (08301).
CERTIFICA
Primer.-Que el día 3 de juny de 2009 a les 16:00 hores, al seu domicili social del Carrer Balmes 37-39 de Mataró, previa la reglamentaria i formal convocatoria cursada a I'efecte, s'ha celebrat Reu nió Extraordinaria del Consell Directiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), amb el següent Ordre del Dia:
ler. Lectura i aprovació, si s'escau, de I'anterior Acta del Conse" Directiu de la Federació.
2ón. Aprovació del text deIs nous Estatuts Socíals de I'entitat ; simultania i paral·lela derogació deIs fstatuts Socials vigents fins a la data (els enregistrats i dipositats amb data 24.05.2006 al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya amb n~ fxpedient 08/632.
3er. Delegació i Apoderament a la Secretaria General Sra Na Ariadna Manent i González per actuar en nom de la Federacíó en tots els actes necessaris, davant de tercers, registres o/icials i autoritats públiques per tal d'enregistrar i legalitzar els acords adoptats pel Consell Directiu.
4t. Precs i Preguntes.
Segon.-Que I'esmentat Consell Directiu va ser convocat observant els requisits dell'article 13 deis Estatuts Socials i es celebra en primera convocatoria amb I'assistencia de la totalitat deis 5 membres de pie dret, ¡de 6 deis 12 membres associats de I'entitat; en suma, amb l'assistencia de 11 deis 17 membres-socis amb els que hi compta I'entitat.
Tercer.-Que actuaren com a Presidenta i Secretaria a la sessió qui ho eren, a la vegada, del Consell Directiu, les Senyores Na Roser Moré i Roy , i la Sra Na Ariadna Manent i González; i comptant amb el quorum necessari establert a I'article 15 deis Estatuts Socials, es declara validament constitu'ida la sessió en primera convocatoria, i després de les deliberacions pertinents, es prengueren per unanimitat, entre d'altres, els següents Acords que es transcriuen seguidament i de forma literal de l'Acta aixecada de la sessió:
2on. Aprovació del text deIs nous Estatuts Socials de I'entitat í simultania i para/·/ela deroqació deis Estatuts Sociols víqents fins a /a dota (els enreqistrats i dipositats amb data 24.05.2006 al Oepartament de Trebo" i Indústrio de la Generalitat de Catalunya omb nº Expedient 08/632.
Pagina 1 de 2
"Comptant amb la conformitat in consens de la totalitat deIs membres de pIe dret i membres associats de la Federació i després d'examinar i revisar el text previament consensuat, i de donar la Presidenta i la Secretaria General de la Federació totes les explicacions i aclariments que els hi són demandats per part deis Conse/lers, la totalitat deIs assistents representants deIs membres de pie dret de la Federació aproven per unanimitat el text de/s nous Estatuts Socíals de I'Entitat i la simultania i paraJ.le!a derogació deis Estatuts vigents fins a la data (e/s enregistrats i dipositats amb data 24.05.2006 al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya amb n9 d'Expedient 08/632). El Text aprovat deIs nous Estatuts s'adjunta a aquesta Acta signat per tots els membres de pIe dret de la Federació, formant-ne part integrant de l'Acta de la reunió. /1
3er. Deleqació i Apoderament a la Secretaria General Sra Na Ariadna Manent i González per actuar en nom de la Federació en tots els actes necessaris, davant de tecers, registres oficials i autoritats públiques per tal d'enreqistrar i leqalitzar els acords adoptats pel Cansell Directiu.
"Per unanimítat es delega i apodera, tan ampliament com en Oret sigui necessari, a la SecretOria General Ariadna Manent i González per actuar en nom de la Federació en tots e/s actes necessarisJ davant de tercersJ registres oficials i autoritats publiques per tal d'enregistrar i legalitzar e/s acords precedents,/I
I perque així hi consti, lliura i signo la present Certificació a Mataró, el dia vint-i-tres de juliol de I'any dos mil nou. '.
~
\
Signat: Ariadna Manent i González
Vist-i-Plau. Presidenta
Secretaria General.
Sra. Na Roser Moré
Pagina 2 de 2
-_m
rrm Genera/itat de Cata1unya
W Departament deTreball .
Servels Territorials a Barce/ona Dlposlt d'estatuts MODIFICACIÓ
Data, -3 FEB. 2011
Hora 1¿,..f2FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS 1GREMIS
EMPRESARIALS DEL MARESME
(FAGEM)
ESTATUTS APROVATS PEL CONSELL DIRECTIU
DE 03/06/2009
.) -,'
\
{/
'/
TíTOL PRIMER
DENOMINACIÓ, OBJECTE, ÁMBIT, SEU, DURADA I FINALlTATS.
ARTICLE 1.-La "FEDERACIÓ D'ASSOCJACIONS 1 GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME", en endavant "FAGEM", és una associació de caracter federatiu constitu',da com a 6rgan de coordinació, representació, gestió, foment i defensa deis interessos generals i comuns de les empreses de la Comarca del Maresme, per les organitzacions empresarials sectorials amb ambit territorial local ylo coincident o inferior al territori de [a Comarca del Maresme qué voluntariament s'adhereixen a la mateixa. Té caracter independent de qualsevol Administració Pública o Política o qualsevol altre de caracter alié als interessos per ella representats.
L'Associació es constitueix emparant-se en el dret d'associació reconegut a I'article 22 de la Constitució Espanyola, de la vigent L1ei 19/1977 d'1 d'Abril reguladora del dret d'Associació Sindical i el Reial Decret 873/1977 de 22 d'Abril sobre dip6sit deis estatuts de les organitzacions constiturdes a I'empara de I'esmentada L1ei i dins d'aquest marc jurídic es regira pels presents Estatuts, la seva reglamentació i demés normes i acords que s'adoptin a la seva empara,així com per les altres prescripcions que Ji resultin aplicables en virtut de la L1ei 4/2008, de 24 d'abril, del Ilibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
L'Associació gaudira de plena capacitat jurídica i d'obrar necessaria pel compliment deis seus fins.
Galera It31 ce (,.:tl.al.... ~
DepJrtamenl de r,'e!)¡¡il
Sen.. eis Terriwr'3lg él Ca ~
Na Ariadna Manent i González, major d'edat. amb DNI nO 38.846.717Q com a Secretaria General de la "Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" (FAGEM). amb NIF G-58822289, CERTIFICO: Que el tex! d'aquest full és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estal aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la Federacló d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Aixi ho Certifico I signo, amb el Vist i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el día 2 de juny de 9.
2
fins.
ARTICLE 2.-L'ambit territorial de la FAGEM sera el de la Comarca del Maresme.
ARTICLE 3.-La FAGEM es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució es portara a terme de conformitat amb les Ileis vigents i els preceptes continguts en aquests Estatuts.
I~ ARTICLE 4.-El domicili de FAGEM és a Mataró (província de Barcelona), Carrer
Balmes nO 37-39, tenint el Consell General, previa proposta en aquest sentit del Consell Executiu, potestat per acordar el canvi de domicili i I'establiment de delegacions i representacions que es considerin adients per la consecució deis seus
~;;t.=======-+R:...:..:..T..;..;IC;;..;L=E~5-La FAGEM es proposa i té com a finalítats socials fonamentals:
1.
Col· laborar al desenvolupament economic i al progrés i cohesió social de la Comarca del Maresme per mitja del foment, promoció, informació i assistencia a les iniciatives de les empreses afiliades a les respectives organitzacions empresarials i gremis federats.
2.
Desenvolupar I'esperit de solidaritat entre els membres de FAGEM en benefjci de I'interes general.
3.
Representar els interessos generals i comuns, les aspiracions i les propostes de les empreses, afiliades a les entitats membres, davant les Administracions Públiques, institucions públiques o privades i la opinió pública.
4.
Exercir I'activitat sindical, caracteritzada per I'existencia d'altra part Iligada al titular del dret per una relació de servei i front a la que s'exercita, essent la seva expressió un serie de drets com els de negociació col.lectiva laboral, d'adopcíó de mesures de conflictes col.lectius j individuals de treball, el dialeg social i la participació
institucional en els organismes públics de les Administracions públiques laborals. Per aixó la FAGEM desenvolupara les següents funcions:
-------------------------------------------------------.----------------------------------.----------------------------3 Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q, com a Secretaria General de la "Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" (FAGEMJ, amb NIF G-58822289, CERTlFICO: Que el text d'aquest fuli és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió e.'Xtraordinaria del Conseli Directiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de juny de 2009. Aixi he Certiñco i signo, amb el Vist i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró ewta 2 de juny de 2009.
-t}K;:-W
La Secretaria General.
a) Promoure el desenvolupament i l'aven9 en tots els aspectes econ6mics i socials, de les empreses del Maresme, i fer propostes i recomanacions en materia de política económica i social.
b) Recalzar, coordinar i enfortir els servels de les entitats membres, destinats a les empreses e) Participar en els organismes públics on hi hagi representació d'empreses
de la Comarca del Maresme . d) Col' laborar amb altres organitzacions d'empreses, amb finalitats comunes. e) Participar en programes i projectes de cooperació amb entítats públiques o
prívades, a favor del desenvolupament de les empreses del Maresme. f) Representar les empreses de la Comarca del Maresme en organitzacions específiques d'ambit territorial superior.
Totes aquestes funcions les podré fer per si mateixa o mitjanc;:ant convenis de col, laboració amb altres Entitats.
TíTOL SEGON.· MEMBRES INTEGRANTS I AFILlACIÓ.
ARTICLE 6.-Podran ser socis de FAGEM les associacions gremis empresarials sectoríals ubicades a la Comarca del Maresme que representin a les empreses i Ilurs objectius siguin compatibles amb els de FAGEM.
ARTICLE 7.-L'afiliació a FAGEM és voluntaria i la corresponent sol'licitud d'admissíó
s'ha d'adrec;:ar per escrit al President de FAGEM. El Conse" Executiu decidira sobre les sol·licituds i les seves resolucions al respecte hauran d'esser ratificades pel Conse" General en la primera reunió ordinaria que celebri.
4 Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretária General de la "Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" (F'AGEM), amb NIF G-58822289, CERTIFICO: Que el text d'aquest full és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de
!'esmentacla entitat que han estat aprovats a la reumó extraordinaria del Consell Directlu de la Federació d'Assoclacions i Gremis Empresatials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Aixi ho Certifico i signo, amb el Vist i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el dla 22 de Juny de20L
,\,~\IJI'':Ic'
~ . d" c... <> \')0\\
e(<,\\I·,3\ ': dewe .. ,.-c' ,,1 C
tp: - l' Ge(1 1'.,ef\1. c, ,. ó-..
,: . oe~3f\a".'B«\\O(''-''· e La Secretaria General. Preside S ('1€:I':> '-' .,Il) El ,r\11"'" \ •
~~
se C\,I:.IOl ~ CGIÓ •
ARTICLE 8.-La presentadó d'una sol'licitud d'afiliació implica per part del sollicitant, "acceptació expressa deis presents Estatuts i de quantes decisions puguin ser o hagin estat preses validament pels 6rgans de Govern de FAGEM.
ARTICLE 9.-Els socis de FAGEM podran causar baixa a la mateixa:
1.
Per renuncia propia comunicada per escrit un mes abans com a mínim de la data
efectiva de la baixa.
2.
Per separació decidida per el Cansell Executiu i ratificada pel Consell General
amb motiu d'actuacíons contraries als Estatuts, Reglaments i normes de
comportament dictades pels organs de Gavern de FAGEM, previ expedíent amb
tramit d'audiéncia de I'interessat.
ARTlCLE 10.-Les altes i les baixes constaran en un L1ibre Registre d'Afiliats.
TíTOL TERCER.-DRETS I DEURES DELS AFILlATS.
ARTICLE 11.-Els sacis de FAGEM a els seus representants, segans pertaqui, que estiguin al carrent de les seves obligacians de qualsevol natura en el si de FAGEM tenen els següents drets:
a) Ser representats pels diferents 6rgans que s'assenyalen en aquests Estatuts.
5 Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretana General de la "F'ederació d'AssociaclOns i Gremis Empresarials del Maresme" (F'AGEM), amb NIF G-58822289. CERTIFICO: Que el text d'aquest fuI! és fidel i textual reproducció del Text deIs Estatuts SOCials de
l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consel! Directiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Ai..x¡ ha Certifico 1 Signo~,.
amb el Vist i t;;Plau,.de ia Sra Presidenta, a Mataré el dia 22 de juny d~20
.~\ r'jo.
(,.,'w-,I) \\ ",\\'.':}\ c',e .J.~ 'We':l:>n 'ceIO(\<-' í,al '8l'1\ '" ~ \3<,\
e,etaJo {'Z}'.S a La Secretaria General. L Preside ~"'" 1)c?at. 10,(1 . JI'"
e" .' 1:."\3'
S<;(,/· (lS\ "
cI,~\ecc.o
SGcPb
~ 0
b) Ser electors ¡ elegibles en els i per els diferents órgans de FAGEM d'acord amb els presents Estatuts c) Ésser informats oportunament de les actuacions de FAGEM i de les qüestions que els
afecten. d) Utilitzar els serveis de FAGEM en la manera que reglamentariament s'estableixi. e) Expressar lIiurament lIurs opinions relacionades amb els assumptes que directament
els afectin o figurin en l'Ordre del Dia de les reunions i formular propostes i petícions als órgans de Govern, sempre que no vagin en contra deis Estatuts i de les normes de general observan<;a.
f) Exercir les accions i recursos que calguin en defensa deis seus drets associatius i instar als órgans de Govern de FAGEM a que interposi les accíons ¡recursos adients per a la defensa deis interessos de la representació que tingui encomanada. Participar en les votacions i presa d'acords del órgans de Govern deis que en formin parto
ARTICLE 12.-E/s socis de la FAGEM o els seus representants, segons pertoqui, tenen el deure de:
a) Participar en I'elecció de representants als diferents órgans de Govern. b) Complir els estatuts i acords validament adoptats pels órgans competents en cada cas i ajustar la seva actuació a les lIeis i als presents Estatuts. c) Vetllar per que els membres de la seva organització que hagin estat escollits per ocupar carrecs directius, acturn amb la responsabilitat i diligencia necessaries.
d) Respectar la lIiure manifestació d'opinions i no entorpir les activitats de l'Entitat.
e) Facilitar informació solvent i responsable de les qüestions que no siguin de naturalesa reservada, quan els siguin requerida pels organs de Govern de FAGEM. f) Satisfer puntualment les quotes estab/ertes per contribuir al manteniment económic de FAGEM. 6
Na Ariadna Manent i González, majar d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretaria General de la "Federació d'Associacions i Gremls Empresarials del Maresme" (FAGEM), amb NlF' G~58822289, CERTIFICO: Que el text d'aquest fut! és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinária del ConselJ Directiu de la F'ederació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Aixi ho Cerufico ¡ signo, amb el VlSt i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el dia 22 de juny de 2009.
La Secretária General.
TíTOL QUART.-ORGANS DE GOVERN.
ARTICLE 13.-Els órgans de Govern de FAGEM són el Consell General, el Consell Executiu ¡el/la Presídentla.
DEL CONSELL GENERAL.ARTICLE
14,-El Consell General estara composat per un nombre indeterminat de representants de cadascun deis sectors d'actívitat económica segons la definició feta pel Consell Executiu en base al CNAE vigent. Cada soci tindra, al menys, un representant en el Consell General, i un nombre de representants addicionals que determinara el Consell Executiu quan acordi la seva admissió, tenint en compte la quantitat d'associats que agrupi, el nombre de treballadors que totalitzin els mateixos i altres índexs correctors que es determinin. En el moment de la seva admissió i aplicant aquests mateixos criteris es fixara, per el Comité Executiu, la quota económica inicial d'admissió que I'organització admesa haura de satisfer.
Cada soci tindra un vot en el Consell General.
ARTICLE 15.-El Consell General validament constitu'lt és I'argan sobira de FAGEM i els acords que s'adoptin a les seves sessions, de conformitat amb els presentes Estatuts són d'obligat compliment per a tots els associats.
7
Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q coro a Secretária General de la "Pederació d'AssociaclOns i Gremis Empresarials del Maresme" (FAGEM), amb NIF G-58822289, CERTIPICO: Que el text d'aquest fuII es fidel i textual reproduccio del Text deis Estatuts Socials de I'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la Federacio d'Associaclons i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. AlXÍ ho Certifico i signo, amb el Vlst i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el día 22 de juny de 2009.
-==--1~L0'
La Secretaria General.
ARTICLE 16.-El Consell General és competent per a tractar i decidir sobre qualsevol assumpte que afecti a FAGEM i d'una manera exclusiva i sempre a previa proposta majoritaria del Consell Executiu, seran de la seva competencia les següents qüestions:
1.
Aprovar i modificar els presents Estatuts.
2.
Aprovar els programes i plans d'actuació de l'Entitat.
3.
Revocar el mandat del Presidentla i/o qualsevol altre membre del Consell Executiu.
4.
Aprovar les quotes ordinaries i extraordinaries que hagi de satisfer cada soci d'acord amb les propostes que elabori el Consell Executiu ..
5.
Aprovar els pressupostos i els Comptes Anuals.
6.
Aprovar la memoria anual de I'Entitat.
7.
Ratificar I'admissió de nous membres, ratificant el nombre de vocals al Consell General que hagi determinat el Consel! Executiu al moment de la seva admissió, i ratificant les quotes ordinaries anyals que corresponen amb caracter general a cada entitat integrada, i en el seu cas, les extraordinaries que siguin establertes pel Consell Executiu.
8.
Ratificar la separació de membres-socis acordada pel Consell Executiu.
9.
Aprovar I'afíliació de l'Entitat a d'altres organitzacíons empresarials, així com qualsevol altres acords d'integració o coordinació.
10.
Aprovar la dissolució i la forma de liquidació de FAGEM, en el seu cas, amb la majoria qualificada prevista als presents Estatuts.
11. Aprovar la constitució d'actes de disposició o rigorós dominio Tanmateix, seran de competencia exclusiva del Consell General, i sense necessitat de que hi existeixi proposta previa del Consell Executiu, les següents:
12. Escollir el Presídent i els membres del Consell Executiu, sense que per I'exercici d'aquesta facultat sigui necessaria proposta previa de cap altre 6rgan de I'entitat.
8 Na Ariadna Manent i González, maJor d'edat, amb DNl n° 38.846.717Q com a Secretaria General de la "F'ederació d'Associacions i GremLs Empresarials del Maresme" (FAOEM), amb NlF 0-58822289, CERTIFICO: Que el text d'aquest full es fidel i textuaJ reproducció del TeA't deIs Estatuts SociaJs de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la Federació d'Associacions i Oremis EmpresariaJs del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Aixi ha Certifico i signo, amb el Vlst i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el dia 22 de juny de 2009.
~lb~
La Secretaria General.
----'\-~
13. Fixar i controlar els criteris amb els que hauran de desenvolupar les seves accions els órgans de Govern de FAGEM.
j
DEL CONSELL EXECUTIU.ARTICLE
17.-1. El Consell Executiu és I'órgan permanent de govern, representació, gestió, administració ¡ direcció de FAGEM i ha de ser elegit per i d'entre els membres del onsell General, d'acard amb les següents regles:
1a) Cada sector d'activitat empresarial present en el Consell General hi tindra representació en el Consell Executiu. 2a) Cada sector d'acttvitat tindra un vot en el Consell Executiu
3a) Cada sector d'activitat podra tenir fins a dos representants en el si del Consell Executiu . Qui tindra la competencia i facultat exclusiva de votar en el Consell Executiu sera el Portaveu del Sector. En cas de no assistencia, sera el segon representant del sector el competent per emetre validament el vot del sector corresponent. En cas de que aquest segon representant tampoc hi assisteíxi a la reunió, el vot del sector es perdra en la votació concreta de que es tracti a excepció de que s'hagi fet una delegació de vot per escrit, dirigida al/a la Presidentla ¡que podra estar feta en favor de qualsevol altre Portaveu de Sector membre del Consell Executiu
2. Composaran el Cansell Executiu:
El/la Presidentla El/la Vice-presidentla El/la Tresorer/a Un maxim de Dos Vocals per cadascun deis sectors d'activitat presents en el Consell General.
9 Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI na 38.846.717Q com a Secretaria General de la "Pederació d'Associacions i Gremis Empresarjals del Maresme" (F'AGE M) , amb NIF G-58822289, CERTIFICO: Que el text d'aquest full és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socjals de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Ai.,'Ü ha Certifico i signo, amb el Vist i Plau de la Sra Presidenta, a Matará el dia 22 de juny de 2~
6Lb2=Lik
La Secretaria General.
ARTICLE 18.-Quant a la definició de "sector d'activitat", tot i basant-se en el CNAE (Codi Nacional d'Activitats Económiques), sera el propi Consell Executiu qui tindra la facultat d'interpretació j determinació sobre si una activítat en concret, present en el Consell General, ha de considerar-se, o no, una "sub-activitat" dintre d'un determinat sector als efectes de representativitat dintre del propi Consell Executiu.
, .~~_ ARTICLE 19-Els Vocals membres del Consell Executiu seran elegits, d'entre els
0:7'
..... integrants del Consell General, per un període de quatre anys.
ARTICLE 20.-Són competéncies del Consell Executíu les següents:
1.
Planificar i dirigir les activitats de FAGEM.
2.
El nomenament de representants de FAGEM a d'altres organitzacions empresarials, i als organismes on hi hagi representació de les empreses de la comarca del Maresme.
3.
Representar, dirigir i realitzar la gestió económica administrativa de FAGEM.
4.
Dirigir i realitzar les activitats de FAGEM necessaries per I'exercici desenvolupament de les seves finalitats.
5.
Proposar al Consell General els programes d'actuació, executar els aprovats i informar a aquel! Consell General del seu compliment.
6.
Presentar al Consell General els pressupostos, els balanyos, les Iiquidacions de comptes i les propostes de quotes ordinaries extraordinaries a satisfer pels associats, perqué s'aprovin si s'escau.
--o o o 000._._ ---0-0--00-o.0._o._.__0--_o0-00-" -------_0-----
Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretaria General de la "Federadó d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" (FAGEM), amb NlF G-58822289, CERTiFICO: Que el text d'aquest full és fidel i textual reproducció del Text deIs Estatuts Socials de I'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directlu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresanals del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Així ho Certifico i signo, amb el Vis! i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el dia 22 de juny de 2009.
La Secretaria GeneraL
10
7.
Com a competencia exclusiva i sense necessitat de ratificació posterior per el Consell General, establir i tixar les quotes inicials d'admissió deis nous membres.
8.
Elaborar la memoria anual d'actívitats i sotmetre-Ia al Consell General per la seva aprovació en el seu cas.
9.
Elegir, a proposta del President/a i d'entre els membres del propi Consell Executiu, el Vice-president/a i el Tresorer/a.
10.
Aprovar el nomenament i remoció del/la 8ecretarila General de FAGEM, a proposta del President/a.
11.
Aprovar i modificar, si cal, el RegJament de Regim Interior, a proposta del President.
12.
Substituir al Consell General en els períodes entre sessions, especialment per la interposició d'accions legal de tota mena d'accions i recursos, administratius, i judicials i de jurisdicció voluntaria, en nom de FAGEM.
13.
Acordar I'admissió de nous socis fins a la ratificació pel Consell General.
14.
Aprovar els acords, contractes i convenis que hagi de subscriure el President/a abans de la seva signatura.
15.
Interpretar les disposicions deis Estatuts, del reglament de Regim Intern i deis acords de I'entitat.
16.
Proposar al Consell General els acords de remoció i/o revocació a que fa referencia el nO 3 de I'article 16 d'aquest Estatuts.
17.
Tates aquelles altres facultats que no hagin estat expressament atribu'ldes al Consell General
1I
Na Ariadna Manent i GonzáJez, majar d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretaria General de la "Federació d'Assocíacions i Gremls Empresarials del Maresme" (FAGEM). amb NIF G-S8822289, CERTIFICO: Que el text d'aquest [ull es fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaría del ConselJ Dlrectiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Així ho
Certifico i signo. amb el Vist i Plau ,de la Sra Presidenta, a Mataró el día 22 de juny de~o
.
C:?·~D.\ .. ,'" ~ \.,\,",,8 í,'><l.1
; ~ ,.~ Ge¡""~~~r:)e{\\d~,r" ,< " ·eI
~ OC?" 'c \8,(\"J(I"'La Secretaría General. I..; Presi ent· sef'J€1 ':: c;'. ' ....... 0 .:.,
Ó (\'nt
secC\
DE LA PRESIDEN CIA.ARTICLE
21-El/la Presidentla de FAGEM, que ho sera alhora del Consell General ¡ del Consell Executiu; sera escollitlda pel Consell General entre els seus membres mitjanyant sufragi lliure, directe i secret.
'. La durada del seu mandat sera de quatre anys amb la possibilitat de ser reelegitlda per n segon període consecutiu com a máximo
Poden ser Presidents de FAGEM tots els representants del Consell General, sempre que la seva candidatura sigui avalada com a mínim per el 25 % deis membre-socis del Consell General.
ARTICLE 22.-El/la President, o qui estatutariament el substitueixi tindra les següents competéncies.
1.
Convocar i presidir el Consell General i el Consell Executiu, dirigir els debats i I'ordre de les reunions i executar els seus acords.
2.
Representar davant de tercers a FAGEM, subscriure convenls, acords, contractes, atorgar poders, i executar tota mena d'actuacions dins del marc de I'objecte social.
3.
Proposar el nomenament o remoció del Vice-presidentla, del Tresorer/a, i del Secretari/a General.
4.
Proposar al Comité Executiu el nomenament deis carrecs técnics o de gestió que es considerin necessaris per a les activitats de FAGEM.
5.
Delegar funcions en el Vice-presidentla previ acord del Cansell
Executiu. 12
Na Ariadna Manent i González, majar d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretaria General de la "Pederactó d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" WAGEM), amb NIP G-58822289. CERTW[CO: Que el text d'aquest ful1 es [¡del i textual reproducció del Text deIs Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consel1 Directiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Així ha Certifico i signo, amb el Vtst i Plau de la Sra Presidenta, a Matará el dia 22 de juny de 2009.
La
ARTICLE 23.-El/la Vice-presidentJa col'laborara amb el PresidentJa en les seves tasques i especialment en les funcions que se I'hi deleguin.
En els suposits de absencia o malaltia del PresidentJa, el/la Vice-presidentJa a qui fara les funciens de Presidentla frns que aquestJa es reintegri al seu carrec.
En cas de quedar vacant la Presidencia , el/la Vice-president/a desenvolupara les funciens de Presidentla convocant en el més breu termini possible al Censell General per procedir a J'elecció d'un nou Presidentla.
ARTICLE 24.-El/la Tresorer/a supervisara la gestió economic-administrativa i frnanceracomptable de I'organització.
TíTOL CINQUE.· ORGANITZACIÓ J FUNCIONAMENT.DE
LA SECRETARIA GENERAL.·
ARTICLE 25.-La Direcció del funcionament tecnic i administratiu deis serveis de FAGEM i també la seva organítzació interna sera desenvolupada per una Secretaria General que pot ser persona física o jurídica i que alhora fara les funcions de Secretari/a de tots els organs de Govern de FAGEM a quines reunions assistira amb veu pero sense vot. Respon de la seva actuació davant deis organs de Govern.
En cas de que el nomenament de Secretari General recaigui en una persona jurídica, la designació de la persona física que hagi de desenvolupar materialment les funcions 13
Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNl nO 38.846.717Q coro a Secretaria General de la "Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" /FAG EM), amb NIF G-58822289, CERTIFlCO: Que el text d'aques! [uH es fidel ¡textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinana del Consel! Directiu de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Així ho
La Secretaria General.
propies de la Secretaria General haura de comptar amb la aprovació expressa del Consell Executiu de FAGEM.
El seu nomenament correspon al Consell Executiu a proposta del President. En cas d'abséncia del Secretarila General el propi Consell Executiu escollira qui el substitueix.
DEL FUNCIONAMENT DELS ORGANS DE GOVERN.ARTICLE
26.-El Consell General es reunira, al menys, una vegada a I'any, durant el p imer semestre en sessió ordinaria, per aprovar la memoria, el tancament de I'any
nterior i el pressupost de I'exercici següent. Amb caracter extraordinari podré reunir-se quan ho sol·liciti per escrit al menys la tercera part deis seus membres o ho decideixi n ellla President/a o el Consell Executiu.
ARTICLE 27.-El/la President/a convocara als membres del Consell General amb quinze
dies d'antelació. A la convocatoria hi constara l'Ordre del Dia.
També es fara constar a la convocatória el dia, hora i Iloc de la reunió en la primera i
segona convocatoria.
ARTICLE 28.-En primera convocatoria sera necessaria la presencia, com a mínim, de la
meitat més un deis membres del Cansell General. En segana convocatoria la reunió es
celebrara amb els qui hi siguin presents. Aixo sera entes sense perjudici deis suposits en
els que pels Estatuts o la L1ei sigui necessari un quórum especial. En tot cas, sera
necessaria I'assisténcia del President/a o qui reglamentariament el substitueixi.
Entre la primera i la segona convocatoria del Cansell General hauran de passar un mínim
de 30 minuts.
14
Na Ariadna Manent i Gonzá1ez, major d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q com a Secretana General de la
"F'ederadó d'Associacions i Gremis Empresanals del Maresme" WAGEMI. amb NIF G-58822289, CERTIFICO: Que el tex1: d'aguest full és fidel í textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de I'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la F'ederaci6 d'Associacíons i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Aixi ha Certifico 1 signo, amb el Vist ¡ Pl¡).u de la Sra Presidenta, a Mataró el día 22 de juny de 2009.
~W
La Secretaria General.
ARTICLE 29.-El Consell Executiu es reunira al menys un cop cada trimestre en sessió ~ ordinária i tantes vegades com sigui necessari previa convocatoria del PresidenUa.
?/""
'La convocatoria la fará ellla PresidenUa al menys vuit dies abans de la data fixada per la ~ reunlo.
ARTICLE 30.-La representació al Consell General només podra ser delegada per a cada
--"--unió
concreta en un altre membre del propi Consell General mitjangant carta adregada al PresidenUa.
ARTICLE 31.-Els acords es prendran per majoría simple deis assístents o adientment representats, tret els supósits en que per la L1ei o per aquests Estatuts sigui preceptiva una majoria superior. En cas de I'empat el/la PresidenUa tindra vot de qualitat o diriment.
ARTICLE 32.-De tates les reunions deis órgans de Govern sera feta una Acta, que constara en un Ilibre de registre a I'efecte, en la que seran reflectits un resum de les opinions emeses així com els acords adoptats. Aquestes Actes seran signades pel PresidenUa i el Secretarila.
Les certificacions d'aquestes Actes seran emeses pel Secretari/a General de la FAGEM amb el vist i plau del President o del Vice-presidenUa quan substitueixi a aquella/a..
15 Na Ariadna Manent i GonzáJez, major d'edat, amb DNI nO 38.846.7l7Q com a Secretaria General de la "Federació d'Associadons i Gremis Empresarials del Maresme" (FAGEM), amb NIF G-58822289, CERTIFICO: Que el text d'aquest full és fidel i tel\"tual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada ent.itat que han estat aprovats a la reunió extraordmaria del Consell Directiu de la Federació d'Associacions I Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Així ho Certifico ¡signo, amb el VISt i Plau de la Sra Presidenta, a Matara el dla 22 de juny de 2
~{fi'
La Secretaria General.
TíTOL SISE.-EL REGIM ECONÓMIC
ARTICLE 33.~ Els recursos económics de I'associació, i el seu patrimoni, es destinaran al compliment de les seves finalitats.
ARTICLE 34.-Els recursos financers de la FAGEM estaran integrats per:
Les quotes deis membres de I'associació.
Les donacions i Ilegats al seu favor.
Les subvencions públiques o privades que rebi.
Els ingressos que provinguín de la venta de publicacions i prestacions de serveis.
Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals
preceptes estatuaris.
ARTICLE 35.-El Consell Executiu determinara les normes per a I'administració comptabilitat. L'ordenador de pagaments i cobraments és el Presidentla. El/la Tresorer/a supervisara la comptabilitat, tindra cura de la conservació de tots els fons, arxius i Ilibres de comptabilitat en la forma que disposi el Consell Executiu, i
signara tots els documents de pagaments i cobraments. Els socis poden coneixer, en qualsevol moment, el contingut de tota la documentaciá de la FAGEM relativa a la seva situacíó económica, amb una sol, licitud previa i escrita
adre<;:ada al tresorer/a.
TíTOL SETE.-MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ.
ARTICLE 36.-La modificació deis Estatuts de FAGEM només la pot acordar el Consell General previa proposta en quest sentit del Consell Executiu o d'un nombre de membres-socís del Consell General superior a la meitat i requerira el vot favorable de dues terceres parts del membres assistents a la reunió.
_____-__-__-----__0----_._-__-_._---0----•__• oo __ __ ------o -16
---__-__-------o__ --o-----
Na Ariadna Manent i González, majar d'edat, amb DNI n° 38.846.717Q, com a Secretaria General de la "Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme" (FAGEM), amb NIF G-58822289, CERT1FrCO: Que el text d'aquest full és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la Federació d'Associacíons i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de juny de 2009. Així ha Certifico i signo, amb el Vist i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el dia 22 de juny de
2009.
-b¿tA;:;;: bót'
La Secretaria General. "
.
\
"
(
ARTICLE 37.-la FAGEM es dissoldré per les causes legalment establertes i quan ho acordi així el Cansell General, a proposta del Consell Executiu, o d'un nombre de socis superior a la meitat.
Per aprovar la dissolució es requereíx el vot favorable de les dues terceres parts deis membres-socis assistents a la reunió.
ARTICLE 38.-L'Assemblea que tracti la modificació d'Estatuts requeriré com a mínim I'assísténcia de la meitat més un deis seus membres. La que tracti de la dissolució de l'Entitat requerira al menys "assisténcia de les tres quartes parts deis seus membres.
ARTICLE 39.-En cas de dissolució, el Consell Executiu es constituira en Comissió Liquidadora de oblígacíons pendents i destinara un eventual róssec positiu a finalitats coincidents amb els objectius de FAGEM.
TíTOL VUITE.-REGLAMENT DE REGIM INTERIOR.
ARTlCLE 40.-Totes les qüestions no previstes de manera expressa en els presents ~ Estatuts podran ser regulades en el Reglament de Régim Interior que haura d'aprovar el
~ Consell Executiu, l\
Reglament no podra contenir cap estlpulació que es trobl en contradicció amb els presents Estatuts.
17 Na Ariadna Manent i González, major d'edat, amb DNI nO 38.846.717Q com a Secretaria General de la uFederacló d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresmeh (FAGEM), amb NlF G-58822289, CERTIFICO: Que el te>..-t d'aquest full és fidel i textual reproducció del Text deis Estatuts Socials de l'esmentada entitat que han estat aprovats a la reunió extraordinaria del Consell Directiu de la Federació d'Assoclaclons i Gremis Empresarials del Maresme celebrada el passat dia 3 de Juny de 2009. Així ho Certifico i signo, amb el Vist i Plau de la Sra Presidenta, a Mataró el día 22 de juny de 2009.
~~Lu'
La Secretana General.

Última actualización: 26-06-2019

Política de cookies      Politica de privacidad