Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per anàlisi, contingut personalitzat i publicitat . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús.
Cerrar Més informació
Logotipo Fundació Centre d’Investigació d’Economia i Societat Portal de la transparència Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Tornar a l'inici del Portal de la transparència Tornar
inici

 Introducció

Informació organitzativa

Marc Jurídic

Informació Económica i Pressupostària

Web Corporativa

        
Estatuts

CAPÍTOL I

CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓArticle 1.- Denominació, naturalesa, nacionalitat, àmbit d'actuació i domicili.

La Fundació, que s'anomena "Fundació Centre d'Investigació d'Economia i Societat" és una organització sense ànim de lucre, que té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que es detallen en l'article 4 d'aquests Estatuts. És de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, ??carrer Pere Vergés, 1, i el seu àmbit d'actuació s'estén a tot el territori nacional.Article 2.- Durada temporal.

La Fundació que s'institueix tindrà una durada il·limitada. No obstant, si, en algun moment, les finalitats pròpies de la Fundació puguin considerar complerts, el Patronat pot acordar l'extinció d'aquella acord amb el que disposa la legislació vigent i en l'article 21 d'aquests Estatuts.Article 3.- Personalitat Jurídica i començament d'actuacions

La Fundació començarà la seva actuació després de l'oportuna inscripció registral que confereix a aquella personalitat jurídica.

 

CAPÍTOL II
FINS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ

Article 4.- Fins


La Fundació tindrà uns fins, que, enquadrats en un àmbit filantròpic-social, es concreten en els següents:

1. Foment d'investigació socioeconòmica.
2. Realitzar, fomentar la realització i difondre estudis sobre la promoció de l'acció social i la responsabilitat social corporativa.
3. Desenvolupar programes d'acreditació i ser registradora que certifica el compliment dels programes de responsabilitat social corporativa.
4. Procurar l'establiment de contractes amb empreses i administracions públiques interessades en la promoció de la socio-economia i la responsabilitat social corporativa en tots els seus àmbits.
5. Orientar empreses i organitzacions de qualsevol classe a donar forma escrita al seu implícit sistema de inherents valors i en l'adopció de codis externs de conducta com a referències a seguir.
6. Fomentar l'estudi i la posada en pràctica empresarial de la responsabilitat social corporativa, especialment pel que fa a les normes de comptabilitat i auditoria social.
7. Incrementar l'establiment de relacions entre empreses i administracions públiques interessades en aconseguir un desenvolupament comunitari sostenible.
8. Sensibilitzar experts i representants de les administracions públiques, a professors i estudiants universitaris procedents de disciplines diferents, a tècnics i gestors de moviments i entitats de base, així com a professionals procedents de l'àmbit mercantil ia empresaris de la importància de combinar l'eficàcia econòmica amb els interessos socials i de destacar els valors socials de l'activitat econòmica i de la seva gestió responsable.
9. Fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat i col·lectius en risc d'exclusió.
10. Acompanyar i fomentar als centres especials d'ocupació i empreses en la inserció laboral de persones amb discapacitat.

 

Article 5.- Activitats

Per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article anterior, la Fundació realitzarà les següents activitats:

a) Organització de cursos de qualsevol nivell de formació, de conferències, i de seminaris.

b) Realització d'estudis, bases de dades i informes relacionats amb els fins de la fundació.

c) Participació en grups d'estudi europeus i internacionals que tinguin relació amb els fins de la Fundació.

d) Facilitar la captació de recursos financers i logístics per als seus fins.

e) Així com aprofundir en activitats i solucions que s'adeqüin a l'esperit dels seus fins.

f) Qualsevol altra activitat relacionada amb els objectius de la Fundació.
 

També correspon a la Fundació:

1) Realitzar totes les actuacions que estiguin relacionades amb els objectius esmentats anteriorment.
2) Administrar el seu patrimoni, així com els béns i drets, acceptar herències, llegats i donacions.
3) Adquirir, posseir, vendre i llogar béns i drets, acceptar herències, llegats i donacions.
4) Obtenir subvencions i altres ajudes d'entitats públiques o de particulars.
5) Contractar personal, obres, serveis i subministraments.
6) Contraure obligacions, concertar crèdits i obrir comptes bancaris.
7) Sol·licitar i prestar garanties i avals.
8) Aprovar la seva pròpia organització interna.
9) Exercitar accions judicials i administratives.
10) Percebre les quantitats que s'estableixen per a la prestació dels serveis atribuïts a la Fundació, si fos el cas.
11) Atorgar concerts i convenis amb tota mena de persones i / o entitats públiques o privades i realitzar qualsevol altre tipus d'actes i negocis jurídics congruents amb els objectius i finalitats de la Fundació.
12) Atorgar premis, beques i ajudes, així com dur a terme aquelles accions de foment que es considerin oportunes.
13) Qualsevol altra facultat relacionada amb els objectius de la Fundació.

Per al millor compliment dels seus fins, la Fundació podrà realitzar quantes activitats comercials i d'un altre tipus que estiguin relacionades amb el seu objecte, d'acord amb el que acordin els seus òrgans de govern.

En particular, en el marc de la legislació aplicable, podrà participar en societats mercantils i altres entitats similars, així com promoure entitats, fundacions, associacions o altres persones jurídiques, nacionals o estrangeres.

 

Article 6.- Beneficiaris

1.- Les activitats de la fundació aniran sempre dirigides a complir les finalitats d'interès general que s'especifiquen en aquests estatuts i els seus beneficiaris seran sempre col·lectivitats genèriques de persones.

2.- La determinació dels beneficiaris es farà sempre amb criteri d'imparcialitat i sense discriminació de cap classe.Article 7.- Aplicació de recursos

1.- S'haurà de ser destinat al compliment dels fins fundacionals almenys el 70% dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s'obtinguin per qualsevol altre concepte, en els termes que preveu la legislació vigent.

2.- El termini per al compliment d'aquesta obligació serà el comprès entre l'inici de l'exercici en què s'hagi obtingut i els quatre anys següents al tancament de l'exercici.

 

CAPÍTOL III
Govern de la fundació

Article 8.- Patronat


El patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació. Estarà compost per un mínim de tres membres i un màxim de 11. El nombre de membres del Patronat serà, en tot cas, imparell.Article 9.- Composició

1.- La designació dels membres integrants del primer Patronat es farà per l'entitat fundadora i constarà en l'escriptura de constitució.

2.- La designació de nous membres es farà pel Patronat, a proposta del president, i per acord de la majoria dels seus membres.

3.- Podran ser patrons les persones físiques que no estiguin inhabilitades per a l'exercici de càrrecs públics i les persones jurídiques, els que hauran de designar la persona que els representi.

4.- Els Patrons hauran d'acceptar els seus càrrecs en la forma que preveu l'article 15 de la vigent Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

5.- El nomenament dels primers Patrons tindrà una durada de cinc anys i el dels Patrons nomenats amb posterioritat de quatre.

6.- L'acompliment del càrrec de patró és gratuït.Article 10.- Organització del Patronat

1.- En el si del Patronat, es triarà un president i un secretari aliè al patronat en el qual tindrà veu, però no vot.

2.- El president exercirà les funcions següents: ostentar la representació de la fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades; convocar les reunions del patronat, presidir-les i dirigir els seus debats i, si s'escau, executar els acords adoptats; així com prendre les resolucions necessàries, podent per a això realitzar tota classe d'actes i signar aquells documents necessaris a tal fi.

3.- El secretari exercirà les següents funcions: custodiar tota la documentació pertanyent a la Fundació, aixecar les actes corresponents i, totes aquelles que expressament se li encomanin. En els casos de malaltia, absència o estar vacant el lloc, farà les funcions de secretari el vocal més jove del Patronat.

4.- En cas d'absència o delegació, el president serà substituït pel patró de més edat amb les mateixes funcions i facultats.

 

Article 11.- Atribucions del Patronat

Sense perjudici de les preceptives autoritzacions del Protectorat, seran facultats del Patronat:

a) Exercir el govern i representació de la Fundació i aprovar els plans de gestió i programes periòdics d'actuació de la mateixa.
b) Interpretar i desenvolupar els Estatuts i, si escau, acordar la modificació dels mateixos, sempre que resulti convenient als interessos de la Fundació ia la millor consecució dels seus fins.
c) Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació.
d) Nomenar apoderats generals o especials.
e) Seleccionar els beneficiaris de les prestacions fundacionals.
f) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris, les Memòries oportunes, així com el Balanç econòmic i Comptes anuals que hagin de ser presentats al Protectorat.
g) Canviar el domicili de la Fundació i acordar l'obertura i tancament de les seves delegacions.
h) Adoptar acords sobre l'extinció o fusió de la Fundació en cas d'impossibilitat de compliment dels seus objectius.
i) Delegar les seves facultats en un o més patrons, sense que puguin ser objecte de delegació l'aprovació dels Comptes i del pressupost ni aquells actes que requereixin l'autorització del Protectorat.
j) Qualsevol altre assumpte aprovat pel Patronat que faci possible fer ús de les seves finalitats


Article 12.- Obligacions del Patronat

1.- En la seva actuació el Patronat haurà d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent ia la voluntat dels fundadors manifestada en aquests Estatuts.
2.- Correspon al Patronat complir els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos.
3.- El Patronat donarà informació suficient dels fins i activitats de la Fundació, perquè siguin coneguts pels seus eventuals beneficiaris i altres interessats.

 

Article 13.- Obligacions i responsabilitat dels patrons

1.- Entre d'altres, són obligacions dels patrons fer que es compleixin els fins de la Fundació, concórrer a les reunions a què siguin convocats, ocupar el càrrec amb la diligència d'un representant lleial, mantenir en bon estat de conservació i producció els béns i valors de la Fundació, i complir en les seves actuacions amb el determinat en les disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.

2.- Els patrons han de respondre solidàriament davant la Fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la Llei o als Estatuts, o pels realitzats sense la diligència amb la qual han d'exercir el càrrec. Quedaran exempts de responsabilitat els que hagin votat en contra de l'acord, i els que provin que, no havent intervingut en la seva adopció i execució, en desconeixien l'existència o, coneixent-la, van fer tot el convenient per evitar el dany o, almenys, s'hi van oposar expressament aquell.

3.- L'acció de responsabilitat s'entaularà, davant l'autoritat judicial i en nom de la Fundació en els termes que preveu la Llei 50/2002.Article 14.- Substitució, cessament i suspensió dels patrons.

1.- El cessament dels patrons de la Fundació es produirà en els supòsits previstos al punt 2 de l'article 18 de la Llei 50/2002.

2.- La suspensió dels patrons podrà acordar cautelarment pel jutge quan s'entauli contra ells l'acció de responsabilitat.

3.- La substitució, el cessament i la suspensió dels patrons s'inscriuran en el Registre de fundacions.

 

Article 15.- Reunions del Patronat i adopció d'acords.

1.- El Patronat es reunirà, almenys, un cop l'any i tantes vegades com calgui per a la bona marxa de la Fundació. Correspon al president convocar les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres.

La convocatòria es farà arribar a cada un dels seus membres, almenys amb cinc dies d'antelació a la data de la seva celebració, utilitzant per a la convocatòria el mitjà que el President cregui més oportú, fins i tot el correu electrònic. En la mateixa s'indicarà el lloc, dia i hora de celebració de la reunió, així com, l'ordre del dia.

No cal convocatòria prèvia quan es trobin presents tots els patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió.

2.- El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concorrin almenys la meitat més un dels seus membres. El President, si ho estima oportú, pot convocar al patronat per a la seva constitució mitjançant vídeo conferència, assegurant sempre, i sota la seva responsabilitat, que hi ha una perfecta identificació dels membres del patronat i que la voluntat dels mateixos s'adopta lliurement.

3.- Els acords s'adoptaran per majoria de vots, excepte quan els Estatuts o la legislació vigent estableixin majories qualificades.

4.- De les reunions del Patronat s'aixecarà pel secretari la corresponent acta, que haurà de ser aprovada per tots els presents. Aquesta es transcriurà al corresponent llibre i serà signada pel secretari amb el vistiplau del president.

 

CAPÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ

 


Article 16.- Patrimoni

1.- El patrimoni de la Fundació està constituït per tots els béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica que integren la dotació, així com per aquells que adquireixi la Fundació amb posterioritat a la seva constitució, s'afectin o no a la dotació.

2.- L'administració i disposició del patrimoni correspon al Patronat en la forma establerta en els presents Estatuts i amb subjecció al que disposa la Llei 50/2002.


Article 17.- Finançament

1.- La Fundació, per al desenvolupament de les seves activitats, es finançarà amb els recursos que provinguin del rendiment del seu patrimoni i, si escau, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions o donacions que rebi de persones o entitats tant públiques com privades.
Així mateix, la Fundació podrà obtenir ingressos per les seves activitats, sempre que això no impliqui una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.

2.- Queda facultat el Patronat per fer les variacions necessàries en la composició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar la deguda autorització o procedir a l'oportuna comunicació al Protectorat.

3.- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.

4.- La Fundació portarà aquells llibres obligatoris que determini la normativa vigent i aquells altres que siguin convenients per al bon ordre i desenvolupament de les seves activitats, així com per a l'adequat control de la seva comptabilitat.

5.- En la gestió economicofinancera, la Fundació s'ha de regir d'acord amb els principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.
 


Article 18.- Pressupostos i rendició de comptes.

El Patronat adoptarà els acords que, en relació amb els pressupostos i rendició de comptes, procedeixin d'acord amb el que estableix la legislació vigent i els sotmetrà al Protectorat en els termes preceptuats en l'article esmentat.

 

CAPÍTOL V
MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ

 


Article 19.- Modificació

1.- Per acord del Patronat, es poden modificar aquests Estatuts, sempre que resulti convenient als interessos de la Fundació. En qualsevol cas, procedirà modificar els Estatuts quan les circumstàncies que van presidir la constitució de la Fundació hagin variat de manera que aquesta no pugui actuar satisfactòriament d'acord amb els Estatuts en vigor.

2.- Per a l'adopció d'acords de modificació estatutària, és necessari un quòrum de votació favorable de, almenys, dues terceres parts dels membres del Patronat.

3.- La modificació o nova redacció dels Estatuts acordada pel Patronat s'ha de comunicar al Protectorat.Article 20.- Fusió

1.- El Patronat de la Fundació podrà proposar la fusió d'aquesta amb una altra Fundació sempre que resulti convenient en interès de la mateixa i concorri a l'acord de les fundacions interessades.
2.- L'acord de fusió haurà de ser aprovat amb el vot favorable de, almenys, tres quartes parts dels membres del Patronat.Article 21.- Extinció

1.- La Fundació s'extingeix per les causes, i d'acord amb els procediments establerts per la legislació vigent.

2.- L'extinció de la Fundació determina l'obertura del procediment de liquidació que es realitzarà pel Patronat sota el control del Protectorat.

3.- Els béns i drets resultants de la liquidació s'han de destinar a fundacions o altres institucions sense ànim de lucre que acordi el Patronat i que persegueixin fins d'interès general anàlegs als de la Fundació i que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquells. Queda expressament autoritzat el Patronat per realitzar aquesta aplicació.

L'entitat destinatària ha de ser beneficiària del mecenatge als efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.Altra Informació legal

Data constitució: 2 de juliol de 2003, número 2933 protocol.
Inscrita en el Registre de Fundacions del Protectorat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (Espanya), amb el número 884, modificat a nombre 706.

Identificació fiscal, CIF: G-63257307

Última actualització: 30-07-2019

Politica de cookies      Política de privacitat