Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per anàlisi, contingut personalitzat i publicitat . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús.
Cerrar Més informació
Logotipo Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida Portal de la transparència Icono idioma catalan Icono idioma castellano

Tornar a l'inici del Portal de la transparència Tornar
inici

 Introducció

Informació organitzativa

Marc Jurídic

Informació Económica i Pressupostària

Web Corporativa

        
Estatuts

 

ESTATUTS DE L’ ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL d’ AUTÒNOMS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

 

Títol I. Disposicions generals

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats.

Article 1. Denominació i normativa aplicable.

L'Associació Multisectorial d'Autònoms de la Província de Lleida, regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008 de 4 d'abril del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d'associació i els seus estatuts.

El  contingut  d’aquests  estatuts  obliga  totes  les  persones  afiliades  de  l’associació esmentada.

Article 2. Àmbit territorial.

L’associació és una organització que es desenvoluparà en l’àmbit de Lleida i Província,  sense ànim de lucre, que respon  als  principis  democràtics  pel  que fa  a  l’organització  i  al  funcionament,  i  que garanteix l’autonomia de les persones físiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i l’ interès comú de les persones afiliades.

Article 3. Durada.

L’associació es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució s’ha de dur a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que contenen aquests estatuts.

Article 4. Domicili.

L’associació estableix el domicili social a Lleida, Rambla Ferran, número 32, baixos,  sense perjudici que els òrgans de govern puguin acordar-ne en qualsevol moment el canvi i també establir les delegacions i les representacions que considerin més adients per a la consecució dels seus fins. En aquest cas, el canvi de domicili s’ha de comunicar a l’oficina pública de registre d’estatuts corresponent.

Article 5. Finalitats

Constitueixen els fins de l’associació:

 • Adquirir consciència dels problemes que es plantegen i buscar solucions als mateixos.
 • Fomentar reunions, xerrades i conferencies pels associats d’aquest Gremi, per una millor formació professional dels mateixos.
 • Comparèixer en nom de tots els associats davant l’Administració per qualsevol dels seus legítims interessos, per qualsevol acte o decisió que pugui lesionar-los, entenent-se no nomes quan els interessos siguin col·lectius, si no també quan sigui lesionat l’interès individual d’un agremiat sempre que sigui en una qüestió relativa a la professió associada.
 • Agrupar-se o Federar-se amb altres associacions o Federacions connexes, o no, amb l ‘activitat associada sempre que això pugui representar una millor defensa dels interessos dels agremiats.
 • Tots aquells altres que no essent contraris a les lleis siguin adoptats per l’Assemblea General o per la Junta Directiva, en les seves respectives competències, per a la defensa dels agremiats.
 • Tot i que la l’Associació no te ànims lucratius, queda autoritzada pels presents estatuts, a realitzar operacions de citada índole complint les normes de vigor al respecte.
 •  Prestar serveis als seus afiliats i  per una millor defensa dels seus interessos fomentar l’organització i vertebració del col•lectiu d’autònoms assumint la seva representació i interlocució social, tant sectorial com intersectorial.
 • Promoure, de forma continuada, accions formatives dirigides a millorar en tot moment la seva qualificació professional.
 • Donar suport, amb accions formatives i informatives, als joves, dones i immigrants que vulguin accedir al treball per compte propi.
 • Prestar especial atenció a aquells col • lectius i sectors sociolaborals més desfavorits, defensant de manera especial les seves reivindicacions i fomentant iniciatives que permetin la millora de les seves condicions professionals i laborals.
 • Representar a nivell estatal,  els interessos dels autònoms de la província de Lleida, mantenint amb aquesta finalitat relacions estables amb organitzacions afins, especialment estatals i  europees.

En queda exclòs tot ànim de lucre. Tots els càrrecs de l’Associació tan a l’Assemblea com a la Junta Directiva seran gratuïts.

Els socis, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats de l’Associació.

 Títol II. Els membres de l’associació

 Capítol I. De l’afiliació.

Article 6. Poden ser membres de l’associació totes les persones físiques que en règim d’autònoms duguin a terme la seva activitat econòmica/professional/empresarial dins l’àmbit territorial de l’associació i figurin  inscrits en el Règim Especial  d’Autònoms de la Seguretat Social, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

Capítol II. Adquisició i pèrdua de la condició d’afiliat/ada.

Article 7. L’afiliació a l’associació és voluntària per a la persona sol·licitant i obligatòria per a l’organització. Si qui ho sol·licita reuneix els requisits que exigeixen la normativa legal vigent i els estatuts, en qualsevol moment pot deixar de ser-ho, sempre que ho notifiqui per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació de deu dies a la data de la baixa.

Article 8. Cal presentar la sol·licitud d’afiliació per escrit, i signada, a la Secretaria de l’associació, que és l’encarregada de fer-ne la tramitació si l’interessat/ada reuneix els requisits establerts en aquests estatuts.

Quan s’admet la sol·licitud,  la  persona sol·licitant  es considera membre de ple dret i gaudeix des d’aquest moment de tots els drets i serveis de l’associació i adquireix el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

Article 9. La Presidència ha de portar un llibre de registre general d’afiliats/ades amb les dades d’altes i baixes definitives i ha de ser qui, en última instància, decideixi amb un estudi previ l’alta definitiva, per la qual cosa ho pot consultar a l’òrgan o membre de l’associació que consideri convenient.

L’alta és definitiva si en el termini de tres mesos des de la seva recepció no s’anul·la.

Article 10. L’afiliació a l’associació comporta inherentment el pagament de la quota que fixa l’Assemblea General, a proposta de la  Junta Directiva, i de conformitat amb aquests estatuts. L’ esmentada quota s’aplica per igual a tots els membres de l’associació.

Article 11. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquetes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació segons el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronuncií l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Article 12. Les sancions imposades a càrrecs electes hauran de ser contrasignades pel mateix òrgan en què van ser elegits. Sense aquest requisit previ, els càrrecs electes no poden cessar en les seves funcions, llevat que el cessament es faci a petició pròpia.

En el cas d’expedients considerats molt greus, que poden afectar la integritat de l’associació, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, l’òrgan de govern podrà acordar la suspensió provisional dels càrrecs electes, sense el requisit de referèndum de l’òrgan pel qual es van elegir.

Capítol III. Drets i deures de les persones afiliades

Article 13. Les persones afiliades a l’associació tenen dret a:

 • Ser representades pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests  estatuts.
 • Elegir  lliurement  i  democràticament  els  seus  representants  tal  com  es preveu  en aquests estatuts.
 • Ser elegides per desenvolupar qualsevol càrrec en la forma que s’estableix en aquests estatuts.
 • Tenir veu i vot igualitaris en les assemblees en què puguin prendre part, d’acord amb el que es disposa en aquests estatuts. L’exercici de dret a vot d’una persona afiliada es pot delegar a una altra d’afiliada, però aquesta darrera no pot exercitar més d’una delegació de vot. La delegació ha de ser escrita, i haurà de concretar la sessió de la qual es tracta, i no pot estar subjecta a cap condició.
 • Rebre l’assistència que necessiti, de forma individual o col·lectiva, sempre  que aquesta necessitat sigui conseqüència de l’activitat professional o sindical.
 • Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus àmbits diferents a través dels òrgans competents.
 • Participar  tal  com  es  preveu  en  aquests  estatuts  en  les reunions,  assemblees congressos de l’associació: expressar la seva opinió i elegir lliurement i democràticament els seus representants.
 • Ser electors i elegibles en els i per als diferents òrgans de l’associació de conformitat amb els estatuts.

Article 14. Els afiliats/ades a l’associació tenen el deure de:

 • Complir  les  normes  estatutàries  de  l’associació  i  acceptar-ne  els  principis  i els programes d’actuació.
 • Complir els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació.
 • Mantenir  l’actuació  i la disposició  de col·laboració  necessàries perquè  l’associació pugui dur a terme els seus fins i participar en les activitats pròpies i desenvolupar-les en els mitjans en els quals es despleguin.
 • Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment de l’associació.
 • Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del  qual  tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions.
 • Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació i la definició de l’activitat sindical en els seus diferents àmbits a través dels òrgans competents. Un cop s’ha fixat la línia que cal seguir, han de donar suport a l’associació i complir les decisions que adopten els òrgans competents.

Títol III. Dels òrgans de govern

Article 15. L’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència són els òrgans de govern  de  l’associació  que  exerceixen  la  representació,  la  gestió  i l’administració  de l’entitat.  Les  persones  que  regeixen  l’associació  s’elegeixen mitjançant  sufragi  lliure, directe i secret.

Article 16. L’Assemblea General es constitueix amb totes les persones afiliades de ple dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament: cada membre té dret a un sol vot.

Article 17. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i dels acords que s’hi adopten, de conformitat amb els estatuts, que són obligatoris per a totes les persones afiliades.

Article 18. Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir almenys un cop l’any, dintre dels dos primers mesos, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, si és convenient, els pressupostos anuals d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes corresponent a l’any anterior i, si escau estatutàriament, elegir la Junta Directiva de l’associació.

Article 19. L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària quan ho decideix la Presidència, la Junta Directiva o quan ho sol·licita el 10% de les persones afiliades mitjançant un escrit dirigit a la Presidència.

Article  20.  El  president/a  de  l’associació  és  qui  convoca  les  assemblees generals ordinàries i extraordinàries, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant una notificació personal i escrita que dirigeix a totes les persones afiliades.

En  la  convocatòria,  que s’ha  de  fer  amb  una antelació mínim de 8 dies naturals a la data assenyalada per a l’assemblea general tan ordinàries com extraordinàries, hi ha de constar l’ordre del dia (que ha d’incloure el lloc, la data i l’hora en què té lloc l’assemblea) i els assumptes que s’hi han de tractar com a proposta de la Junta Directiva. També pot consignar -se, si escau, la data i l’hora en què tindrà lloc la reunió en segona convocatòria.

Un nombre d’associats que representi almenys el 10% dels vots socials de l’associació pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general. Sin aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s'ha de formular en el primer terç del període comprè entre la recepió de la convocatòria i la data prevista per a la reuni, a fi que es pugui informar a tots els associats de l'ampliació de l'ordre del dia.

Article 21. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteix dos terceres parts dels membres afiliats i, en segona convocatòria, una tercera part.

Article 22. La presidència de totes les assemblees generals correspon al president/a de l’associació i hi actua com a secretari/ària el/la mateix/a de la Junta Directiva.

Els acords que adopta l’Assemblea General es prenen per majoria   simple llevat dels casos  de modificació  d’estatuts,  fusió  o  dissolució,  en  què  cal  una majoria qualificada.

Cada afiliat/ada que estigui al corrent del pagament de les quotes té dret a un vot.

Article 23. Són funcions i competències de l’Assemblea General:

 • Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i de les persones afiliades.
 • Aprovar els programes i els plans d’actuació.
 • Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i del president/a de l’associació, i fixar-ne la durada.
 • Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva.
 • Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats/ades, d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiva.
 • Aprovar l’estat de comptes i els pressupostos de l’associació.
 • Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l’associació.
 • Acordar la fusió i la dissolució de l’associació.
 • Conèixer i resoldre les reclamacions i els recursos que formulen els afiliats/ades.
 • Aprovar les mocions de censura que es presenten contra els components o els òrgans de govern a les quals fa referència l’article 38 dels presents estatuts.

Article  24.  S’ha  d’estendre  una  acta  de  totes  les  reunions  que  reflecteixi els  acords adoptats. Les actes han de constar en un llibre de registre destinat a aquest efecte i les ha de signar el president/a i el secretari/ària de l’associació. Les actes s’aproven en la mateixa sessió o en la següent, tot i que el secretari/ària pot emetre certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de l’aprovació posterior de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats, que s’han emès amb anterioritat a l’aprovació de l’acta, hi ha de constar expressament aquesta circumstància.

Article 25. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i és l’Assemblea General ordinària, entre els seus membres, qui la designa i revoca mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

La Junta Directiva s’ha d’integrar amb un mínim de 3  i un màxim de 6  membres, i és formada per la Presidència i pel nombre de vocals necessari per completar- ne la composició, que s’han elegit per un període de 4 anys, encara que poden ser objecte de reelecció. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són remunerats.

Article  26.  La  Junta  Directiva  es  reuneix,  en  sessió  ordinària,  almenys  un  cop  cada trimestre. També es reuneix, en sessió extraordinària, quan ho sol·licita la un terç part dels  components  o  quan  ho  decideix  el  president/a  per iniciativa  pròpia,  atesa  la importància dels assumptes a tractar.

El president/a de la Junta Directiva, que també ho és de l’associació, ha de convocar els membres, sempre que sigui possible, amb vuit dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió i ha de trametre la convocatòria corresponent en què ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència, es poden tractar assumptes que no hi constin.

Article 27. La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió la meitat més un  dels seus membres i hi són presents  el president/a i el secretari/ària o qui els substitueix. Per a l’adopció dels acords, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Les discussions i els acords de les sessions de la Junta Directiva, tant ordinàries com extraordinàries, han de constar en acta que, signades pel president/a i secretari/ària, s’han de transcriure al llibre d’actes corresponents.

Article 28. Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

 • Executar i complir els acords de l’Assemblea General.
 • Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l’associació.
 • Realitzar  i  dirigir  les  activitats  de  l’associació  necessàries  per a  l’exercici  i  el desenvolupament de les seves finalitats.
 • Proposar  a  l’Assemblea  General  els  programes  d’actuació generals  i  específics, executar-ne els aprovats i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.
 • Elegir, entre els seus membres, el vicepresident/a, el secretari/ària i el tresorer/a de l’associació i també els suplents respectius.
 • Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes perquè s’aprovin.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè l’aprovi.
 • Decidir en matèria de cobraments i d’ordenació de pagaments.
 • Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptador/a i al tresorer/a.
 • Controlar i vetllar per al funcionament normal del servei.
 • Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.
 • Elaborar informes i estudiar-ne l’ interès per a les persones afiliades.
 • Les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.

Article 29. La Presidència és l’òrgan col·legiat de direcció reduït de l’associació que s’encarrega de preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords que s’adopten, sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

Article 30. La Presidència té, igualment, la responsabilitat de respondre immediatament a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixen, i que la Junta Directiva no ha tractat.

Article 31. La Presidència, que és formada pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a, s’ha de reunir com a mínim un cop la setmana.

Article 32. El president/a és el càrrec de més alt rang de l’associació i s’encarrega de representar l’entitat davant els òrgans públics i les terceres persones, d’acord amb la Junta Directiva i en nom de l’associació. L’Assemblea General l’elegeix i el revoca en el seu mandat mitjançant sufragi lliure i secret.

Article 33. Les funcions i les atribucions del president/a són les següents:

 • Convocar i presidir l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència i vetllar pel compliment i l’execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta i per l’Assemblea General.
 • Dirigir els debats i l’ordre de les reunions i verificar els escrutinis que s’hagin de realitzar.
 • Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb l’autorització corresponent de la Junta Directiva.
 • Emetre l’informe anual de les actuacions de l’Assemblea General.
 • Proposar  a  la  Junta  Directiva  el  nomenament  dels  càrrecs tècnics  que  siguin necessaris per a les activitats de l’associació.
 • Donar el vistiplau a les actes que s’estenen a les sessions que realitzen els òrgans col·legiats i signar-les juntament amb el secretari/ària.

Article 34. Si hi ha una vacant, absència o malaltia del president/a, és el vicepresident/a qui l’ha de substituir, el qual, en el termini màxim de tres dies, ha d’assumir de ple dret el govern de l’associació fins que el president/a es reintegri en el seu càrrec o, donat cas que no ho faci, fins que es convoquin noves eleccions generals, d’acord amb el que s’estableix en aquests estatuts.

Són funcions del vicepresident/a coadjuvar en el desenvolupament de les tasques i les funcions que la Junta Directiva i la Presidència estimin, encara que mai no es pot delegar al vicepresident/a la responsabilitat que pertany al president/a de l’associació.

Article 35. Són funcions i atribucions del  secretari/ària:

 • Assistir el president/a de l’associació en totes les matèries que siguin de la seva competència.
 • Ocupar-se de la gestió i l’administració de l’associació i de tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president/a i dins de les directrius que assenyala la Junta Directiva.
 • Ocupar la Secretaria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzin i aixecar les actes corresponents dels acords que s’hi adoptin.
 • Custodiar la documentació de l’associació.
 • Lliurar les certificacions que se sol·licitin amb el vistiplau del president/a.
 • Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari/ària o bé que li assignin els òrgans de govern de l’associació.

Article 36. El tresorer/a s’ha d’encarregar de la comptabilitat de l’associació. Ha d’anotar i de  portar  el  compte  dels  ingressos  i  de  les  despeses  i  ha  d’intervenir  en  totes  les operacions d’ordre econòmic.

Ha de recaptar i custodiar els fons que pertanyen a l’associació i ha de complir les ordres de pagament que expedeixi el president/a, sense perjudici de les delegacions que el president acordi sota la seva responsabilitat.

El  tresorer/a  és  qui  s’encarrega  de  formalitzar  el  pressupost  anual d’ingressos  i  de despeses i l’estat de comptes de l’any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea General.

Article 37. Cadascun dels components de la Presidència i de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estan sotmesos a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions.

La moció de censura l’ha de presentar almenys la meitat dels membres de l’ Assamblea General, i s’ha d’aprovar per majoria qualificada de l’Assamblea, reunida en sessió extraordinària.

Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la Presidència i/o de la Junta Directiva conjuntament o individualment, segons quins estiguin sotmesos a aquesta, han de presentar la seva dimissió; els càrrecs vacants s’han d’elegir en el termini màxim d’un mes.

Títol IV. Del règim econòmic

Article 38. Els recursos financers de l’associació s’integren de:

 • Les quotes dels membres de l’associació.
 • Les donacions i els llegats al seu favor.
 • Les subvencions públiques o privades que rebi.
 • La venda dels seus béns i valors.
 • Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis.
 • Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar al pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes que contenen aquests estatuts.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrès, quotes periòdiques mensulas -que s'han d'abonar per mesos, trimestre o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat a 31 de desembre.

Article 39. La Junta Directiva determina les normes per a l’administració i compatibilitat. El president/a de l’associació és qui ordena els pagaments.

El tresorer/a ha d’intervenir en tots els documents de cobraments i pagaments, n’ha de supervisar la compatibilitat, ha de tenir cura de la conservació de tots els fons en la forma que  disposi  la  Junta  Directiva  i  ha  de  signar  tots  els documents  de  pagaments  i cobraments.

Article 40. Els afiliats/ades poden conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’associació relativa a la seva situació econòmica, amb una sol·licitud prèvia i adreçada al tresorer/a.

Article 41. Els recursos econòmics de l’associació, i el seu patrimoni, s’han de destinar al compliment de les seves finalitats.

Títol VI.- Del règim de modificació, fusió i dissolució

Article 42. Per adoptar els acords de modificació estatutària,transformació, fusió, escissió i disolució d'una associació, els associats presents o representats a l'assemblea general han de representar almenys la meitat dels vots socials. En aquest cas, l'aprovació per majoria simple és suficient. Si no s'assoleix aquest quòrum d'assistència en primera convovatòria, es requereix una majoria de dos terços dels vots socials presents o representats en segona convocatòria.

El projecte de modificació l’ha de proposar, almenys, el 10% dels associats/ades o de la Junta Directiva i s’ha de trametre a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

Article  43.  1. La dissolució requereix l'acord de l'assemblea general si es produeix alguna de les cause que extableix l'article 324-4b. de la Llei 4/2008 o alguna altra que estableixin els estatuts. L'assemblea general que es reuneixi amb aquesta finalitat pot, en lloc d'acordar la dissolució, adoptar els acords que calguin per remor'en la causa.

2. L'òrgan de govern de l'associació té el deure de convocar l'assembkea general quan conegui que s'ha produït una causa de dissolució. Qualsevol associat li pot sol·licitar que ho faci si estima fonamentadament que s'ha produït una d'aquestes causes.

3. Si l'assemblea no és convocada, no es reuneix o no adopta cap acord que remogui la causa de dissolució, qualsevol persona interessada pot sol·licitar  a l'autoritat judicial que dissolgui l'associació. El mateix procediment se segueix en el supòsit a que fa referència l'article 324.4.d. de la Llai 4/2008 si els associats restants no n'acorden la disolució.

4. Els béns sobrants s'han d'adjudicar a les entitats o destinar a les finalitats que estableix l'acord de dissolució tenint en compte que, en tot cas, hauran de les beneficiàries entitats sense ànim de lucre que tingun finalitats anàlogues a les de l'associació dissolta, amb preferència per les que tinguin el domicili en etl mateix municipi, o si no n'hi ha, per les que el tinguin a la mateixa comarca.

 

Última actualització: 10-10-2017

Politica de cookies      Política de privacitat